Repeater Map

ความถี่สถานทีทวนสัญญาณ
(Dup -600kHz)

145.6125 MHz (RV1D)145.6250 MHz (RV2)145.6375 MHz (RV3)145.6500 MHz (RV4)145.6625 MHz (RV5)145.6750 MHz (RV6)145.6875 MHz (RV7)145.7000 MHz (RV8)145.7125 MHz (RV9)145.7250 MHz (RV10)146.6125 MHz (RV11D)146.6250 MHz (RV12D) 146.6375 MHz (RV13)146.6500 MHz (RV14)146.6625 MHz (RV15)146.6750 MHz (RV16)146.6875 MHz (RV17)146.7000 MHz (RV18)146.7125 MHz (RV19)146.7250 MHz (RV20)146.7375 MHz (RV21)146.7500 MHz (RV22)146.7625 MHz (RV23)146.7750 MHz (RV24)146.7875 MHz (RV25)146.8000 MHz (RV26)
คลิกที่รูปภาพเพื่อดูแผนที่ และข้อมูลสถานีทวนสัญญาณทั้งหมด

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูแผนที่ และข้อมูลสถานีทวนสัญญาณทั้งหมด

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีทวนสัญญาณต่อไปนี้

โปรดแจ้งเพื่อปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทุกครั้ง

1. เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

2. เปลี่ยนชนิดและความสูงสายอากาศ

3. เปลี่ยนชนิดและความยาวของสายนำสัญญาณ

4. เปลี่ยนความถี่

ารจำลองโดยนำข้อมูลจริงของสถานีทวนสัญญาณมาคำนวนภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

1. จำลองสถานีรับเป็นชนิดเคลื่อนที่ (รถยนต์) สายอากาศอัตราขยาย 2.15 dBi ความสูงจากพื้นดิน 1 เมตร

2. ความแรงของสัญญาณในระดับต่ำสุดคือ 0.3uV
(พื้นที่สืเหลืองรอบนอก)