Repeater Map

คลื่นความถี่ภาคส่งของสถานทีทวนสัญญาณ Dup -600kHz

การจำลองโดยนำข้อมูลจริงของสถานีทวนสัญญาณมาคำนวนภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

1. จำลองสถานีรับเป็นชนิดเคลื่อนที่ (รถยนต์) สายอากาศอัตราขยาย 2.15 dBi
ความสูงจากพื้นดิน 1 เมตร

2. ความแรงของสัญญาณในระดับต่ำสุดคือ 0.3uV (พื้นที่สืเหลืองรอบนอก)

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีทวนสัญญาณต่อไปนี้ โปรดแจ้งเพื่อปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทุกครั้ง

1. เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

2. เปลี่ยนชนิดและความสูงสายอากาศ

3. เปลี่ยนชนิดและความยาวของสายนำสัญญาณ

4. เปลี่ยนความถี่

การเข้าถึงโดยใช้ CTCSS

สถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นชนิด Analog Voice จะต้องกำหนดให้ภาคครับของสถานีเปิดทำงานด้วย CTCSS Tone ที่กำหนด และในขณะเดียวกันจะต้องส่ง CTCSS Tone เดียวกันนั้นออกมาทางภาคส่งของสถานีด้วย

กำหนดให้ใช้ความถี่ A-J เท่านั้น ตามที่กำหนดในหนังสืออนุญาต

67.0 (A) 71.9 (B) 77.0 (C)

82.5 (D 88.5 (E) 94.8 (F)

103.5 (G) 110.9 (H) 118.8 (J)