การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

วันที่ และเวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 เวลา 1300 น.

สถานที่สอบ

อาคารเรียนรวม 3 (SC3)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบ

- มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย

- มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ

- มีสถานะเป็นสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ กสทช. รับรอง 

หลักสูตร และหัวข้อวิชาในการสอบ

ภาคทฤษฎี
ข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 25 ข้อ)

2. การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 25 ข้อ)

3. ทฤษฎีต่างๆ สําหรับนักวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 25 ข้อ)

ทฤษฎีไฟฟ้า

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์

สายอากาศและสายนําสัญญาณ

การแพร่กระจายคลื่น

การติดต่อสื่อสารด้วยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวดวงจันทร์ (Earth-Moon-Earth: EME) การติดต่อสื่อสารสะท้อนหางดาวตก (Meteor scatter) การติดต่อสื่อสารข้ามเส้นศูนย์สูตร (Tans-equatorial) คุณสมบัติของพื้นดินที่มีผลต่อการแพร่กระจายคลื่นรวมถึงการแพร่กระจายคลื่นอื่นๆ

4. หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น (ข้อสอบ 25 ข้อ)

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ขั้นต้น   •   ขั้นกลาง   •   ขั้นสูง