กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.

กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย

เรียบเรียงโดย นายธีรศักดิ์ เชยชื่น พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงาน กสทช.

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นการรวบรวมเรื่องราว ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นของกิจการวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2470 เป็นต้นมา และเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยพอสังเขป รวมทั้งแนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนและการกำกับดูแลของ กสทช.