วิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

ข้อมูลดาวเทียม
วิทยุสมัครเล่นในปัจจุบัน 

Satellite Frequency Coordination

IARU Amateur Satellite Frequency Coordination 

ารประสานงานคลื่นความถี่สำหรับดาวเทียม
ที่ใช้งานความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น กับ IARU