สื่อการเรียนรู้

หนังสือฉลองครบรอบของสมาคมฯ

หนังสือฉลองครบรอบ 40 ปี

หนังสือฉลองครบรอบ 30 ปี

หนังสือฉลองครบรอบ 25 ปี

แบบทดสอบกลาง โดย สำนักงาน กสทช.

แบบทดสอบกลาง
สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

แบบทดสอบกลาง
สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

แบบทดสอบกลาง
สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

E-Book

จริยธรรม และขั้นตอน
ในการออกอากาศ
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

แปล และเรียบเรียงโดย
คุณธีรเดช สกุลณียา Dave,  HS1LCI

หนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่น

ดย
คุณนิเวศน์ สุวรรณบุศร์,  HS5AYO

คู่มือวิทยุเคลื่อนที่ระบบดิจิทัล
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio Guide
to Digital Mobile Radio (DMR)

แปล และเรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร,  HS1EFA