สื่อการเรียนรู้

E-Book

หนังสือฉลองครบรอบ 40 ปี
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือฉลองครบรอบ 30 ปี
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือฉลองครบรอบ 25 ปี
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

จริยธรรม และขั้นตอนในการออกอากาศ
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

แปล และเรียบเรียงโดย
คุณธีรเดช สกุลณียา Dave, HS1LCI

เอกสารการแปล และเรียบเรียงจาก
Ethics and Operating Procedures for Radio Amateur

ผู้แปลได้รับฉันทานุมัติ จากผู้เขียน John Devoldere,ON4UN และ Mark Demeuleneere, ON4WW และ IARU ในการแปลและเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทย

เอกสารฉบับนี้ได้รับการแปลภาษามากกว่า 25 ภาษา ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก ได้อ่านและศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนทำการออกอากาศ

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะประเทศสมาชิก IARU Region 3

ขอขอบคุณ คุณธีรเดช สกุลณียา HS1LCI
ผู้แปลและเรียบเรียงเอกสารเป็นฉบับภาษาไทย

เหมาะสำหรับอ่านเสริมความรู้ และความเข้าใจเบื้องต้นประกอบการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และใช้ในการออกอากาศจริง

คู่มือวิทยุเคลื่อนที่ระบบดิจิทัล
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio Guide to
Digital Mobile Radio (DMR)

แปล และเรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร HS1EFA

แบบทดสอบกลาง
สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.

แบบทดสอบกลาง
สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.

แบบทดสอบกลาง
สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

จัดทำโดย สำนักงาน กสทช.