Youngster on the Air
Thailand

Youngster on the Air (YOTA) คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ ศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูผู้สอน และนักเรียนในการใช้วิทยุสมัครเล่นบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สนับสนุนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านในการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในท้องที่ของท่าน

จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ครูผู้สอนที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น และนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นหลากหลายรูปแบบ และช่วยกันขับเคลื่อนกิจการวิทยุสมัครเล่นตามความถนัด เรียนรู้สร้างเสริมทักษะใหม่ๆ

ติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหว และข่าวสารได้ที่
www.facebook.com/yota.rast