การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่น

ค้นคว้า

สำหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

เข้าสอบ/เข้าอบรมและสอบ

  • สถานที่จัดการสอบ

ติดต่อขอรับประกาศนียบัตร

  • การมอบประกาศนียบัตร

  • ติดต่อขอสำเนาประกาศนียบัตร »

การสอบวิทยุสมัครเล่นที่ดำเนินการโดย RAST