HS-AREC

โครงข่ายการสื่อสารฉุกเฉินของนักวิทยุสมัครเล่น

HS-AREC คือ อาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่น ผู้ให้ความช่วยเหลือในการบริการสาธาณะด้านการสื่อสาร เป็นการบริการด้านการสื่อสารฉุกเฉิน เป็นองค์กรอิสระ ในด้านการสื่อสารไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการทำงานเป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ เท่านั้น ภายใต้การควบคุมกำกับดูแล โดย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) และ สำนักงาน กสทช. (NBTC) 

ติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหว และข่าวสารได้ที่
www.facebook.com/RASTARECTEAM 

RAST-HS-AREC-Committee-0023-64.pdf