ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

328/19 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เลขทะเบียนผู้เสียภาษีอากร 0993000174542

เลขทะเบียนสมาคม จ.843

เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 555
ของประกาศกระทรวงการคลัง

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร - RAST Mailing Address

ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501
G.P.O. Box 2008, Bangkok, 10501 THAILND

Email: hq@rast.or.th