การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
Annual General Meeting

ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุม
Download AGM Agenda

การประชุมครั้งต่อไป / Next RAST AGM

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 12:00 น.
Sunday, April 2, 2023 12:00PM

สถานที่ / Location

ณ ร้านอาหารบ้านอิ่มสบาย
@ Baan Imm Sabuy Restaurant, Nonthaburi

เปิดแผนที่