การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
Annual General Meeting

การประชุมครั้งต่อไป / Next RAST AGM

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 12:00 น.
Saturday, March 2, 2024 12:00PM

สถานที่ / Location

ณ ลานมะไฟ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Latitude: 14°25'15" N Longitude: 101°9'44" E