CTCSS Tone

เพื่อให้การใช้งาน CTCSS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการรบกวนระหว่างสถานีทวนสัญญาณ และสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น จึงได้กำหนดความถี่ของ CTCSS ขึ้นสำหรับใช้งานแต่ละจังหวัด โดยมีหลักการในการกำหนดและใช้งานดังนี้

การเข้าถึงสถานีทวนสัญญาณ โดยใช้ CTCSS

ความถี่ CTCSS Tone ที่ใช้กับสถานีทวนสัญญาณ 9 ความถี่ (ความถี่ A-J) ได้แก่

67.0 (A) 71.9 (B) 77.0 (C)

82.5 (D) 88.5 (E) 94.8 (F)

103.5 (G) 110.9 (H) 118.8 (J)