HS1ØKING
สถานีวิทยุสมัครเล่นสัญญาณเรียกขานพิเศษ
เพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

HS1ØKING/mm

นักวิทยุสมัครเล่นที่ติดต่อกับสถานี HS1ØKING/mm ได้แล้ว
ต้องการบัตรยืนยันการติดต่อที่ระลึก กรุณาส่ง QSL Card ของท่าน หากไม่มีให้เขียนข้อมูลการติดต่อลงกระดาษ พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่  HS1ØKING/mm ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501

กิจกรรมวิทยุสมัครเล่นครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

HS10KING/mm สัญญาณเรียกขานพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย ด้วยการออกอากาศทุกย่านความถี่วิทยุสมัครเล่นจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นไทย
และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก 

ร่วมเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กับสถานีวิทยุสมัครเล่นสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm 

ที่ออกอากาศบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย 

เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองการพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน 

นักวิทยุสมัครเล่นสามารถเฝ้าฟัง และติดต่อกับสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm ได้ทุกย่านความถี่ 

สำหรับความถี่ย่าน VHF สามารถเรียกขานสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm ได้ที่ความถี่ 145.0000 MHz 

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

พิกัดภูมิศาสตร์ OK02 น่านน้ำอ่าวไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rast.or.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดี ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทย
พระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของนักวิทยุสมัครเล่นไทย ให้แผ่ไพศาลไปทั้งบนแผ่นดินแลแผ่นน้ำของราชอาณาจักรไทยและขจรกระจายไปไกลทั่วทั้งโลก

HS1ØKING

นักวิทยุสมัครเล่นที่ติดต่อกับสถานี HS1ØKING ได้แล้ว
ต้องการบัตรยืนยันการติดต่อที่ระลึก กรุณาส่ง QSL Card ของท่าน หากไม่มีให้เขียนข้อมูลการติดต่อลงกระดาษ พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ส่งมาที่  HS1ØKING ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501