HS10KING

กิจกรรมวิทยุสมัครเล่นครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

HS10KING/mm สัญญาณเรียกขานพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย ด้วยการออกอากาศทุกย่านความถี่วิทยุสมัครเล่นจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นไทยและนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลก

ร่วมเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กับสถานีวิทยุสมัครเล่นสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm

ที่ออกอากาศบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วิทยุสมัครเล่นไทย

เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองการพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

นักวิทยุสมัครเล่นสามารถเฝ้าฟัง และติดต่อกับสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm ได้ทุกย่านความถี่

สำหรับความถี่ย่าน VHF สามารถเรียกขานสถานีสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS10KING/mm ได้ที่ความถี่ 145.0000 MHz

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พิกัดภูมิศาสตร์ OK02 น่านน้ำอ่าวไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rast.or.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความจงรักภักดี ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทย

พระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของนักวิทยุสมัครเล่นไทย ให้แผ่ไพศาลไปทั้งบนแผ่นดินแลแผ่นน้ำของราชอาณาจักรไทย

และขจรกระจายไปไกลทั่วทั้งโลก